Bine ai venit pe site-ul Primariei Tirgu Ocna!

ANUNT

         Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 63 din 20 iulie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

       Depunerea candidaturilor se va face pana in data de 17 noiembrie 2017, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 24  noiembrie 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

       Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link : 

  Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA 

 Declaratie pe proprie raspundere (prevazuta la pct.10)

Scrisoare de asteptari privind SC CUPT SA

Proces verbal selectie dosare membrii CA al  SC CUPT SA

Proces verbal rezultate proba interviu  membrii CA al  SC CUPT SA

ANUNT

    Conform  Hotărârii Consiliului Local Nr. 2 din 26.01.2017, s-a aprobat taxa specială de salubritate, în cuantum de 9,61 ron/persoana/lună, pentru toate persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta pe raza orasului Tîrgu Ocna, jud. Bacău. Taxa speciala de salubritate se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente:

-         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

-         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

-         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

-         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie);

Persoanele fizice care până la această data nu au depus DECLARATIA DE IMPUNERE, pentru care a expirat si al treilea termen de plata (30 septembrie), sunt invitate  la sediul Primăriei Tîrgu Ocna, Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite pentru a completa documentatia cu toate datele de identificare ale persoanelor care locuiesc în imobil.

În cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate ale autoritătilor locale pe baza datelor si informatiilor detinute de acestea (dosarul fiscal, registrul agricol, etc). Pentru familiile cu mai mult de 3 minori în întretinere taxa specială de salubritate se limitează la un număr maxim de 3 minori.

Cetatenii  care lipsesc din localitate cel putin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de munca in strainatate, adeverinta eliberata de institutia de invatamant (in cazul elevilor si studentilor) sau alte documente justificative, pot beneficia de scutire de la plata taxei de salubritate in conditiile art. 5 , alin. 8) din Regulamentul privind instituirea si administrarea  taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice în oraşul Tirgu Ocna, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 2 din 26.01.2017. Formularele: Declaraţie de Impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate si Cerere solicitare scutire taxa salubrizare (numai daca este cazul) se gasesc pe pagina web www.tirguocna.ro, secţiunea Taxe si impozite - Taxa de salubritate.

 În caz de neplată a taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul si plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală.

            Pentru relatii suplimentare va puteti adresa compartimentului impozite si taxe din cadrul primariei sau la telefon nr.0234344114/ 0738652024, intre orele 08:30 – 16:30.

            Impreuna vom mentine orasul Tirgu Ocna curat!  

 

A N U N T

            Primaria orasului Tirgu Ocna aduce  in atentia cetatenilor faptul ca AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA  recruteaza :

- EXPERTI ELECTORALI

- OPERATORI DE CALCULATOR IN SECTIILE DE VOTARE

           Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali /operatori de calculator, catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna – Secretar oras  cererea (pe baza de aviz sau examen, dupa caz) , insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii .

          Documentele solicitate le puteti depune si personal la sediul AEP – FILIALA BACAU : contact : tel. 0234.211010; e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

           Mai multe informatii puteti obtine accesand urmatorul link :

           Recrutare Experti electorali si Operatori de calculator in sectiile de votare 

 

ANUNȚ!

 CASA DE CULTURĂ TÎRGU OCNA ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIEREA
COPIILOR ȘI TINERILOR DORITORI LA URMĂTOARELE
CURSURI DE INSTRUMENTE MUZICALE:
 PIAN;
FLUIER:
CLARINET;
SAXOFON;
CANTO;
ACORDEON;
VIOARĂ;
PERCUȚIE;
CHITARĂ
ORGĂ
și
DANSURI  POPULARE;
 Perioada de înscriere: din data de 18 – 29 septembrie 2017
Casa de Cultură
 Informații la tel. 0729995903 (dna Valentina Stratan)

În incinta Casei de Cultură la data de 10 octombrie 2017, ora 1600 va avea loc adunarea generala. Sunt invitați toți părinții cu copiii înscriși și doritorii care mai doresc să se înscrie la cursurile de instrumente muzicale și  dansuri populare.

 

Vă așteptăm cu drag.

 

Informații la tel: 0729995903

(Valentina Stratan)

 

A  N  U  N  Ț 

     Orașul Tîrgu Ocna anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire bloc de locuințe pentru tineret (ANL) , bloc C8”, propus a fi amplasat în Tîrgu Ocna, str. 1 Mai, nr.13, județul Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului , Bacău, str.Oituz, nr.23, între orele 8-14 in zilele lucratoare și la sediul Primăriei Tîrgu Ocna.

     Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău. 

Anunt
Administraţia locală a oraşului Tirgu Ocna vă face cunoscute prevederile OUG nr. 30/2017  prin care au fost modificate prevederile Legii nr. 152/1998 - privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe si cele ale HG nr. 304/2017 prin care au fost aduse modificari Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 .
     Conform noilor prevederi legale cuantumul chiriei pentru locuintele pentru tineri, construite din fonduri ANL , aflate in proprietatea statului si in administrarea consiliilor locale, va fi stabilit in functie de urmatoarele elemente :
- valoarea de inlocuire stabilita prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ;
- rangul localitatii;
- veniturile nete ale membrilor de  familie, realizate in ultimele 12 luni;  
- rata inflatiei.
     In vederea calcularii noilor chirii si in conformitate cu prevederile 15, alin. 232 din Normele metodologice aveti obligatia ca pana la data de 30.06.2017 sa depuneţi la Primaria orasului Tirgu Ocna – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului documente justificative din care sa rezulte veniturile nete pe membru de familie , realizate in ultimele 12 luni  ( adeverinta de salariat , adeverinta de venituri de la ANAF, alte documente justificative).
In cazul in care au intervenit modificari in componenta familiei va rugam sa prezentati:
-         acte de identitate şi acte de stare civilă.
             PERSOANA DE CONTACT : GHIMBOVSCHI Laura – consilier Serviciul urbanism .

Informare

         In conformitate cu Circulara Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 29057/18.04.2017, Primaria orasului Tirgu Ocna  aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate  prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public" din data de 25 ianuarie 2017.

 - Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

  - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

 

ANUNT

                Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX), impozitele si taxele pe proprietate se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

              Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, datorat  pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie 2017, se acorda o bonificatie de 10%.

              Dupa expirarea acestui tremen, se vor percepe majorari de intarziere conform  art.183 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile ulterioare.

             Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

              Pentru anul 2017, Taxa speciala de salubrizare stabilita conform H.C.L. nr.2/26.01.2017 se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente :

-         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

-         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

-         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

-         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie );

              Plata Taxei speciale de salubrizare persoane fizice se poate efectua si anticipat pentru tot anul in curs.

              Relatii suplimentare va pot fi oferite de catre Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite si Compartimentul informarea cetateanului, relatii cu publicul, telefon: 0234/344114 interior 125.

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

 

ANUNT 

      Va informam ca incepand  cu anul 2017, cetatenii orasului Tirgu Ocna (persoane fizice ) vor achita taxa de salubritate in cuantum de 9.61 lei/persoana/luna, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.2/26.01.2017.

    Va invitam la  sediul Primariei  orasului Tirgu Ocna –Serviciul buget contabilitate - taxe si impozite sau Compartimentul informarea cetateanului relatii  cu publicul pentru a completa DECLARATIA DE IMPUNERE  cu toate datele de identificare ale persoanelor care locuiesc in imobil.

    Precizam ca persoanele fizice care platesc taxa de salubritate integral pana la 31.03.2017, beneficiaza de bonificatie de 10% din valoarea taxei.

   Incepand cu data de 31.12.2016 se reziliaza contractele de prestare a serviciului de salubritate incheiate intre persoanele fizice si S.C.CUPT.S.A.

      Restantele aferente perioadei pana la 31.12.2016 se vor achita la S.C.CUPT.S.A.

   Cetatenii  care lipsesc din localitate cel putin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de munca in strainatate, adeverinta eliberata de institutia de invatamant ( in cazul elevilor si studentilor) sau alte documente justificative, pot beneficia de scutire de la plata taxei de salubritate in conditiile art. 5 , alin. 8) din Regulamentul privind instituirea si administrarea  taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice în oraşul Tirgu Ocna, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 2 din 26.01.2017 . Pentru a putea beneficia de aceasta scutire, cetatenii interesati vor completa si depune la Primaria orasului Tirgu Ocna  documentul „Solicitare scutire taxa salubritate„ (anexa).

Procedura de transmitere prin  e-mail:
     Formularele:
 - Declaraţie de Impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate;
   - Solicitare scutire taxa salubrizare (numai daca este cazul).
  •  se listează din secţiunea Taxe si impozite - Taxa de salubritate

  •  titularul proprietăţii  completează corect şi complet  toate câmpurile.  Se semnează obligatoriu;
  •  scanează documentele în format .pdf  sau  .jpg
  •  transmite documentele pe adresa : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   După operarea documentaţiei în baza de date, Primăria va transmite un e-mail de confirmare a validării.

   Plata taxei de salubritate poate fi efectuată şi prin virament bancar în contul: RO14TREZ06221360206XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, titular Oraşul Tîrgu Ocna, cod fiscal 4278620. La explicaţii se va completa: Numele si Prenumele titularului proprietăţii, adresa completă, numarul de persoane.

   Relatii suplimentare va pot fi oferite de catre Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite si Compartimentul informarea cetateanului, relatii cu publicul, telefon: 0234/344114 interior 125.

Impreuna vom mentine orasul Tirgu Ocna curat!  

      Anexat:
-         Declaratia de Impunere ;

            Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Ocna , cu sediul in orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Tirgu Ocna si localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si Tirgu Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute , iar in situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire , informeaza ca in conformitate cu O.U.G. nr. 97/2006 au obligatia de a se prezenta la sediul serviciului de la locul de domiciliu sau de resedinta, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate. 

 Primaria orasului Tirgu Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

      Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL