Bine ai venit pe site-ul Primariei Tirgu Ocna!

Reciclare deseuri electrice 1024

 

INVITATIE

           Avem deosebita plăcere să vă invităm marţi – 01 noiembrie 2016, ora 12.00 la cea de-a XI-a ediţie a manifestării „ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE” organizată de către Primăria oraşului Tirgu Ocna şi Batalionul 22 „Cireşoaia” – Vânători de Munte din localitatea Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.

            Evenimentul va fi susţinut de Fanfara Garnizoanei Bacău a Unităţii Militare 02015.

           Acţiunea va avea loc în piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu Ocna după următorul program:

ora 11.30 – Sosirea invitaţilor la Primăria oraşului Tirgu Ocna;

ora 12.00  – Deschidere manifestare

      – Trecerea în revistă a Gărzii de onoare;

      – Intonarea Imnului de stat;

      – Slujba religioasă;

      – Alocuţiuni: - Primarul oraşului Tirgu Ocna;

                            - Profesor de istorie;

                            - Reprezentanţi ai unităţilor militare ;

                 - Prezentarea onorului de către gardă;

                 - Intonarea Imnului eroilor şi depunerea de coroane ;

                 - Defilarea Gărzii de Onoare ;

                 - Inchiderea manifestării .

ora 13.30 – Deplasare pentru depunere coroane la Monumentul Eroilor din cartierul Poieni.

               La acţiune participă reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, instituţii de învăţământ, asociaţii a veteranilor de război, rezervişti.

              Cu deosebit respect,

PRIMAR,

Ştefan Şilochi

            Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Ocna , cu sediul in orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Tirgu Ocna si localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si Tirgu Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute , iar in situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire , informeaza ca in conformitate cu O.U.G. nr. 97/2006 au obligatia de a se prezenta la sediul serviciului de la locul de domiciliu sau de resedinta, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.

 

 

      Primãria Oraşului Tg.Ocna organizeazã in data de 23 NOIEMBRIE 2016 ora 11.00 CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a urmatoarelor functii publice de executie vacante în cadrul Aparatului de specialitate a Primarului :

-  1 post corespunzãtor funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, cadastru - agriculturã;

- 1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului achizitii publice - investitii, relatii invatamant, culte, ong –uri .

Termen limita de depunere a dosarelor : 04.11.2016

       Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele link-uri :

       Anunt concurs recrutare functii publice de executie vacante 23.11.2016

       Documente prevazute de Art.49 din HG 611/2008 pentru dosarul de inscriere la concursul de recrutare din data de 23.11.2016      

RO-NET 1024

                   Din dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 483. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice
 
         Art.1. Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016
       
    In cadrul programului finanţarea se acordă după cum urmează:
a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
 
    Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic (pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum şi sesiunea de depunere), la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul; acesta va cuprinde:
 
a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
d) actul de identitate al solicitantului, în copie;
e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;
n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.
 
             Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune.

ANUNT

Primaria orasului Tirgu Ocna aduce in atentia cetatenilor prevederile Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali , precum si Adresa AEP nr. 2760 din 12.09.2016.

Mai multe informatii gasiti pe site-ul Primariei orasului Tirgu Ocna la Sectiunea INFORMATII UTILE - ALEGERI .

ANUNŢ

Administraţia locală a oraşului Tirgu Ocna vă face cunoscute noile modificari ale Legii nr. 152/1998 - privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aduse prin Legea nr. 221/2015, precum si modificarile aduse de H.G. nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 cu privire la modalitatea de stabilire a chiriilor pentru locuintele pentru tineri construite din fonduri ANL, aflate in proprietatea statului si administrarea consiliilor locale.
 
Cuantumul chiriei va fi stabilit in functie de urmatoarele elemente : 
- valoarea de inlocuire stabilita prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul în curs;
- rangul localitatii; 
- venitul brut pe membru de familie; 
Cuantumul chiriei va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale; pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cotă de 1%.
 
       Precizam faptul ca neindeplinirea de catre titularul contractului de inchiriere a obligatiilor de plata la scadenta , se va sanctiona cu aplicarea de penalitati de 0,1%/zi din suma datorata , potrivit prevederilor art. 15, alin. 13, lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificari si completari.
 
       In acest sens vă rugăm să depuneţi la Serviciul urbanism, administrarea domeniului public şi privat , in cel mai scurt timp, următoarele documente:
     - documente justificative privind venitul brut pentru membrii familiei ;
     - acte de identitate şi acte de stare civilă, in cazul în care au intervenit modificări.
 
       Precizăm că obligaţiile reprezentând plata chiriei vor fi stabilite incepând cu data intrării in vigoare a H.G. nr. 251/2016, respectiv 14.04.2016, pentru chiriaşii cărora le-au fost incheiate / prelungite contractele de inchiriere incepând cu data de 31.07.2015.
 
PERSOANA DE CONTACT : GHIMBOVSCHI Laura – consilier Serviciul urbanism .

 Conform HG 627/2015, Primaria orasului Tirgu Ocna anunta incepand din 15.07.2016 demararea programului de intrajutorare a persoanelor defavorizate POAD finantat de Uniunea Europeana si cofinantat de Guvernul Romaniei. In cadrul programului POAD 2015-2016, fiecare beneficiar final primeste 2 cutii cu continut identic. Fiecare cutie contine urmatoarele produse alimentare in unitati de ambalaj si cantitati, asa cum sunt detaliate in tabelul de mai jos :

       Produs   Ambalare

 Nr. ambalaje

Greutate 

(kg sau l)

Faina alba de grau punga de 1 kg 1 1,000
Malai    punga de 1 kg 2 2,000
Paste fainoase   punga de 400 g 1 0,400
Ulei    sticla de plastic de 1 l 2 2,000
Zahar  punga de 1 kg  1  1,000
Conserve de carne de vita   cutie metalica 300 g 1 0,300
Conserva pateu de ficat porc   cutie metalica 200g 1 0,200
Orez    punga de 1kg 1 1,000
Conserva de paste de tomate    cutie metalica de 400gr. 1 0,400

Cine beneficiaza?

  1. familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social (venit minim garantat)

  2. familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei

  3. somerii cu indemnizatie de pana la 450 lei/luna inclusiv

  4. pensionarii cu pensie sau cu pensii cumulate de pana la 450 lei/luna inclusiv

  5. pensionarii beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari, al caror venit este de pana la 450 lei/luna inclusiv

  6. veteranii si vaduvele de razboi

  7. persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii care nu beneficiaza de ingrijire in centre rezidentiale, publice sau private

  8. persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate lunar sunt de pana la 450 lei/persoana, inclusiv, si nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile prevazute mai sus, vor fi stabilite prin dispozitie a primarului in baza declaratiei notariale pe proprie raspundere ca nu depasesc venitul de 450 lei/membru/lunar, a anchetei sociale si a documentelor justificative privind componenta familiei.

       Persoanele care fac parte din mai multe categorii mentionate mai sus, beneficiaza de ajutoare alimentare pentru o singura categorie careia ii apartin la data distributiei ajutoarelor.

       Persoanele care se incadreaza in una din literele de mai sus si nu sunt cuprinse in listele primite de la autoritatile deconcentrate, se vor inscrie pe liste suplimentare, cu anexarea documentelor justificative.

     Primesc ajutoare alimentare toti membrii familiilor prevazute la literele a), b) si h), mentionati in dispozitia scrisa a primarului.

    Mostenitorii beneficiarilor inscrisi pe listele initiale care au decedat pana la data distributiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi pana la deces.

 

Locatia: Centrul Balnear Parc Magura

Program de distribuire: luni – joi : 10:00 – 13:00

                                     vineri, sambata si duminica : inchis   

                                    

ANUNŢ

În temeiul art. 12, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi, Consiliul Local al oraşului Tirgu Ocna a adoptat Hotărârea nr. 95 din 21.12.2015 prin care a fost aprobată:

Procedura de anulare a unei cote de 73.3% de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice de pe raza administrativ teritorială a oraşului Tirgu Ocna.

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice şi juridice care datorează majorări de întârziere bugetului local al oraşului Tirgu Ocna, pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale la termenul de 30.09.2015, cu excepţia celor de natură contractuală.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1.Depunerea cererilor pentru a beneficia de aceste facilităţi până la data de 31.01.2016, inclusiv, la Biroul Impozite şi Taxe;

2.Achitarea integrală a obligaţiilor fiscale principale restante la 30.09.2015, precum şi a cotei de 26,7% din majorările aferente obligaţiilor fiscale principale, existente în sold la data plăţii.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la sediul primăriei - Biroul Impozite şi Taxe.

 

Primaria orasului Tirgu Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

               Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL