INFORMARE

 privind reinnoirea datelor inscrise in registrul agricol pentru perioada 2015-2019     

    Potrivit art. 8 din OG nr. 28/2008 - privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare declararea imobilelor detinute in proprietate /folosinta, a efectivelor de animale , a culturilor, etc în vederea inregistrarii in registrul agricol constituie o obligatie pentru capul gospodariei avand domiciliul în  raza administrativ-teritorială a orasului Tirgu Ocna. 

     Inregistrarea in Registrul agricol a imobilelor (constructii si teren) detinute in proprietate, a efectivelor de animale, a culturilor, etc se face pe baza declaratei date sub semnatura proprie a capului gospodariei sau in lipsa acestuia a unui membru major al gospodariei .

     Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută anterior  prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia fie personal fie prin trimisa prin posta, cu confirmare de primire.

     Inregistrarea suprafetelor de teren se face in baza actelor de proprietate    (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, act de partaj, certificat de mostenitor, pentru imobilele intabulate pe baza extrasului de carte funciara de informare , etc) in termen de 30 de zile de la dobandire.

     Inregistrarea animalelor se face pe baza certificatului de sanatate eliberat de medicul veterinar.

     Pentru unitatile cu personalitate juridica, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal al unitatii respective, însotite de documente justificative

     Actualizarea anuala a inregistrarilor din registrul agricol se fac in urmatoarele perioade:

     a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile - anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
    b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

     c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

      In cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului".

      Potrivit art. 20 din OG. Nr. 28/2008 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice :

   a) refuzul de a prezenta primarului , prefectului si persoanelor imputernicite a documentelor si evidentelor necesare verificarii realitatii datelor inscrise in registrul agricol;

       b) nedeclararea , la termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol.