ÎNCHIRIERE PARCARE - DOMENIUL PUBLIC

 

     In conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 18 din 26.02.2014, pentru a putea dobândi dreptul de utilizare a unui loc intr-o parcare de resedinta solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

     a) sa aiba adresa de domiciliu/resedinta/ sediul/punctul de lucru intr-un imobil al carui fronton se gaseste la mai putin de 30 m de respectiva parcare ; Pot beneficia de un loc de parcare si persoanele care fac dovada ca sunt utilizatori de drept al apartamentului (contr. de inchiriere, certificat de mostenitor) ;

     b) sa faca dovada dreptului de proprietate/folosinta (contract de leasing, act de donatie, contract de comodat, etc) asupra unui autovehicul cu inspecţia tehnică periodica valabila ;

     c) sa nu mai deţina alt loc de parcare sau garaj ;

     d) sa faca dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor locale

      In vederea atribuirii unui loc de parcare / pentru participarea la licitatie, solicitantii vor depune in perioada anuntata cerere tip persoane fizice / cerere tip persoane juridice pusa la dispozitie de Compartimentul informarea cetateanului – relatii cu publicul insotita de urmatoarele documente :

     a) copie CI/BI pentru persoane fizice/certificat de inregistrare la ORC pentru  persoane  juridice sau un document care sa ateste dreptul de folosinta al locuintei ;

     b) certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate sau in folosinta din care să rezulte inspectia tehnică periodică valabilă.

     c) declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj sau un alt loc de parcare ;

     d) certificat de incadrare intr-o grupa de handicap grav sau accentuat sau dovada calitatii de reprezentant legal /asistent personal al persoanei cu handicap, daca este cazul ;

     e) certificat fiscal. 

Raport privind activitatea SC CUPT SA in anul 2017

Anunt proces de selectie pentru membrii Consiliului de administratie al SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA

ANUNT   

 Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA, in conformitate cu O.U.G. nr. l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 102 din 27 octombrie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

     Depunerea candidaturilor se va face pana in data de  16  FEBRUARIE 2018, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 23  FEBRUARIE 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

     Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri :

     Anunt proces de selectie pentru membrii Consiliului de administratie al SC UTIL CONSECA SRL TG OCNA

     Declaratie pe proprie raspundere

     Scrisoare de asteptari privind Consiliul de administratie al SC UTIL CONSECA SRL TG. OCNA 

    Proces verbal afisare selectie dosare privind Consiliul de administratie  al SC UTIL CONSECA SRL TG. OCNA 

 

Informare obiectiv investitii Reabilitare strazi Oras Tirgu Ocna

INFORMARE
cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”
                                                
     Referitor la: Obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, vă comunicăm următoarele:
•  În data de 13.10.2014 a fost încheiat Contractul de Prestări Servicii nr. 6467 între Oraşul Tîrgu Ocna şi  S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău, având ca obiect executarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”. Valoarea totală a contractului a fost de 92.382,48 lei, sumă decontată prin programul PNDL.
•  În data de 09.09.2015 a fost semnat contractul de finanţare  nr.11709/25.08.2015 ( Ministerul Dezvoltării) - nr.6838/09.09.2015 Oraş Tg.Ocna, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în oraşul Tg.Ocna, jud.Bacău” :
             str.Salinei – 868 ml;
            str.Paraul Vilcica – 201 ml;
            str.Poet Ion Grămadă – 209 ml (parţial);
            str. Coasta Măgurii – 240 ml;
            str. Gura Slănic – 520 ml (parţial);
            str. Ştefan Constantinescu – 357 ml;
            str. Avram Iancu – 447 ml;
            str. Vasile Alecsandri – 208 ml (parţial).
 
      Pe data de 09.11.2015 a fost semnat Actul Adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr.11709/25.08.2015.  Potrivit art. III. Punctul IV. Obiectul contractului - Valoarea totală a investiţiei este  4.549.204,00 lei (inclusiv TVA), din care:
                          - 4.098.144 lei – valoarea cheltuielilor finanţate prin PNDL,
                          -    451.060 lei – cofinanţarea de la bugetul local
        •  În data de 23.11.2015 a fost publicată documentaţia de atribuire nr.218382 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.458.074 lei  fără TVA , validata de ANRMAP pe data de 25.11.2015. Tot pe 25.11.2015 a fost transmisă pe SEAP Invitaţia de participare nr. 382609 iar pe data de 26.11.2015 a fost validată de ANRMAP. Data licitaţiei a fost stabilită pe 11.12.2015.  Procedura a fost anulată în data de 09.12.2015, deoarece, în conformitate cu prevederile art.209 alin.1 litera c) din OUG 34/2006 -proiectantul nu a raspuns in termen la solicitarile de clarificari depuse in cadrul procedurii. Prin raspunsurile solicitate se modifica continutul documentatiei de atribuire.

        •  În data de 29.09.2016 a fost publicată documentaţia de atribuire nr. 248011 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.147.933 lei  fără TVA (valoarea investiţiei de bază 3.101.412 lei + organizarea de şantier – 46.521 lei) validata de ANRMAP pe data de 30.09.2016. În aceeaşi dată a fost transmisă în SEAP Invitaţia de participare nr. 392962, validată în data de 30.09.2016. Procedura simplificată a fost anulată în data de 29.11.2016, deoarece nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori economici fiind mai mic decât cel minim prevăzut. Operatorii economici interesati au fost în imposibilitatea de a depune ofertele on-line în SEAP, conform Fişei de date - Secţiunea IV.1.1,a), Secţiunea IV.4.3, în termenul prevăzut, iar autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2, alin.2 din Legea nr. 98/2016.;

         Având în vedere că nu am primit din partea proiectantului - S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău documentaţia actualizată în vederea iniţierii unei noi licitaţii, acesta tergiversând în mod repetat situaţia, deşi am transmis numeroase notificări în acest sens, respectiv adresele : nr.511/17,01,2017; nr.712/20.01.2017; nr.4064/24.02.2017; 8822/10.05.2017, am reluat Procedura Simplificată.

      •   În data de 05.09.2017 a fost acceptată  documentaţia de atribuire nr. 291617 / 05.09.2017, de către ANRMAP.

      •    În data de 06.09.2017 a fost transmis Anunţul simplificat nr.412903 / 06.09.2017, având ca data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2017, ora 15:00.

       •    Operatorii economici au postat în SEAP oferte astfel:

              1)Asocierea S.C. CONEXTRUST S.A. loc. Blăgeşti, jud. Bacău – S.C. RUSTRANS S.R.L. loc. Blăgeşti, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. CONEXTRUST S.A.)

               2)Asocierea S.C. GIRONAP PROD S.A., loc. Oneşti, jud. Bacău – S.C. ALCONEP S.R.L., loc. Tg. Ocna, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. GIRONAP PROD S.A.)

              3)S.C. INSTAL DESIGN S.R.L. Bacău.

S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire şi au fost transmise răspunsurile la solicitările de clarificări – postate în SEAP.
      În cadrul evaluării sunt 3 etape:
        - Evaluarea DUAE,
        - Evaluarea Tehnică,
        - Evaluarea Financiară.
Ca urmare a evaluarii DUAE, unul dintre ofertanţi a fost declarat respins. A fost depusă la CNSC Contestaţia nr. 46094/31.10.2017. În data de 04.12.2017 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a emis Decizia nr.3204/C1/3935, care prevede că: “admite contestaţia depusă de reclamant şi obligă autoritatea contractantă (Oraşul Tg. Ocna) la reevaluarea ofertelor potrivit celor reţinute în motivare, a prevederilor legale şi a documentaţiei de atribuire”. Autoritatea contractantă a aplicat recomandările primite în cadrul deciziei anterior menţionate, prin reevaluarea ofertei depuse de candidatul respins, declarându-l şi pe acesta admis.
În prezent, se derulează a doua etapă din procesul evaluarii ofertelor  –  respectiv Evaluarea tehnică.
Având în vedere importanţa acestui proiect pentru Oraşul Staţiune Tîrgu Ocna, depunem tot efortul necesar pentru realizarea acestui obiectiv. Estimăm ca termen de semnare a contractului de lucrări, respectiv de  demarare a lucrărilor luna martie 2018.

  

Anunt prevenire gripa aviara

ANUNT

     Conform adresei primita de la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bacau,  Primaria orasului Tirgu Ocna va aduce la cunostinta obligatiile pe care le aveti in vederea prevenirii aparitiei gripei aviare, la nivelul gospodariilor populatiei .

 - Evitarea oricărui contact direct si îndirect între păsările sălbatice vii, in special cele de apa si păsările domestice/alte păsări, în special rațele si gâstele .

- Astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice si păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălti, râuri şi orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

- Separarea în cadrul gospodăriei a rațelor şi gâstelor de alte păsari domestice, în măsura posibilităților;

- Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile  pasărilor sălbatice;

- Se va evita prin toate mijloacele cresterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate . Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adaparea păsarilor se va realiza într-o zona acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice ;

- Se va evita contactul păsărilor cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale de companie;

- Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor, mişcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

Se interzice regruparea păsărilor domestice şi a altor păsări ținute în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;

Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere din curtea proprie, vor fi anunțate fară întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

- Toate cazurile de îmbolnăvire la om, cu manifestări respiratorii se anunţă medicului de familie având în vedere că boala se poate transmite la om;

-  Toate cadavrele de păsări şi mamifere descoperite în locuri publice se anunță fără  întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA Bacău , telefon 0234586233; fax 0234586372; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

-  Toate indicațiile medicului de familie şi ale medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă necondiționat.

Anunt acord reabilitare/extindere retea apa/canalizare

ANUNT

   Orasul Tirgu Ocna a depus proiectul pentru “Programul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau in perioada 2014 - 2020”.

    Pentru inceperea lucrarilor pe domeniul public este necesara intocmirea unei liste cu Numele / Prenumele / Semnatura cetatenilor, proprietari de gospodarii, prin care sa va exprimati acordul ca lucrarile la reteaua de alimentare cu apa/canalizare propusa spre reabilitare/extindere sa se desfasoare pe strada d-voastra.

   Lucrarile se vor realiza numai cu sustinerea d-voastra, semnand aceasta lista, care reprezinta si asumarea la bransarea/ racordarea la reteaua noua.

      In acest sens, va solicitam sa va prezentati in perioada 18-21 decembrie 2017, intre orele 12°° - 16°°, la sediul primariei Tirgu Ocna din strada Trandafirilor Nr. 1, pentru semnarea listei.

     De asemenea, in sprijinul d-voastra, reprezentanti ai institutiei se vor deplasa in teren in perioada  18-21 decembrie 2017, intre orele 9°° - 12°°, pentru completarea listelor de catre cetatenii care doresc bransarea/racordarea.

      Investitia se refera la strazile:                        

- Reabilitare retea apa potabila

Andrei Muresan, Petre Ispirescu, Republicii ( de la intersectia cu Maior Rosita pana la pod peste Trotus), Ion Catina, Toamnei, Verii, Visului, C. Negri( de la intersectia cu Mihai Eminescu pana la iesire spre Onesti);

- Extindere retea de canalizare

Aprodul Purice, Bradului (Mestecanis), C. Negri (capat spre Onesti), Coasta Morii, Crisan, Crizantemelor, Dogariei, Fantana cu Apa Rece, Galean, George Cosbuc, General Eremia Grigorescu, Ion Diaconescu, Lutariei, Malului, Morii, Mosoare, Neptun, Nucului, Paraului, Pinului, Podei, Prosperitatii, Sageata, Semicercului, Abator, Ion Creanga, Toamnei, Tabacari, Tarancuta, Teiului, Trandafirilor, Gheorghe Asachi, Podei, Trotus.

Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA 24.11.2017

ANUNT

         Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 63 din 20 iulie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

       Depunerea candidaturilor se va face pana in data de 17 noiembrie 2017, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 24  noiembrie 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

       Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link : 

  Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA 

 Declaratie pe proprie raspundere (prevazuta la pct.10)

Scrisoare de asteptari privind SC CUPT SA

Proces verbal selectie dosare membrii CA al  SC CUPT SA

Proces verbal rezultate proba interviu  membrii CA al  SC CUPT SA

Anunt taxa salubritate 30.09.2017

ANUNT

    Conform  Hotărârii Consiliului Local Nr. 2 din 26.01.2017, s-a aprobat taxa specială de salubritate, în cuantum de 9,61 ron/persoana/lună, pentru toate persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta pe raza orasului Tîrgu Ocna, jud. Bacău. Taxa speciala de salubritate se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente:

-         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

-         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

-         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

-         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie);

Persoanele fizice care până la această data nu au depus DECLARATIA DE IMPUNERE, pentru care a expirat si al treilea termen de plata (30 septembrie), sunt invitate  la sediul Primăriei Tîrgu Ocna, Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite pentru a completa documentatia cu toate datele de identificare ale persoanelor care locuiesc în imobil.

În cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate ale autoritătilor locale pe baza datelor si informatiilor detinute de acestea (dosarul fiscal, registrul agricol, etc). Pentru familiile cu mai mult de 3 minori în întretinere taxa specială de salubritate se limitează la un număr maxim de 3 minori.

Cetatenii  care lipsesc din localitate cel putin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de munca in strainatate, adeverinta eliberata de institutia de invatamant (in cazul elevilor si studentilor) sau alte documente justificative, pot beneficia de scutire de la plata taxei de salubritate in conditiile art. 5 , alin. 8) din Regulamentul privind instituirea si administrarea  taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice în oraşul Tirgu Ocna, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 2 din 26.01.2017. Formularele: Declaraţie de Impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate si Cerere solicitare scutire taxa salubrizare (numai daca este cazul) se gasesc pe pagina web www.tirguocna.ro, secţiunea Taxe si impozite - Taxa de salubritate.

 În caz de neplată a taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul si plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală.

            Pentru relatii suplimentare va puteti adresa compartimentului impozite si taxe din cadrul primariei sau la telefon nr.0234344114/ 0738652024, intre orele 08:30 – 16:30.

            Impreuna vom mentine orasul Tirgu Ocna curat!  

 

 

Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA 02.10.2017

ANUNT

      Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr.63 din 20 iulie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

      Depunerea candidaturilor se va face pana in data de 27 septembrie 2017, ora 16:30.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 2 octombrie 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

     Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele link-uri : 

Anunt procedura de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA

Declaratie pe proprie raspundere (prevazuta la pct.8)

Scrisoare de asteptari privind SC CUPT SA

Proces verbal de reluare procedura selectie dosare  SC CUPT SA

Anunt inchiriere locuri parcare str. Cpt. Busila

 ANUNT INCHIRIERE LOCURI DE PARCARE 

CĂTRE,

CETĂŢENII  BLOCURILOR  A 4,A5,A6,A8, A11( scara C), B 8

Str. Căpitan Buşilă, oraş Tirgu Ocna, judeţul Bacău

  

     Primăria oraşului Tirgu Ocna implementează Proiectul  de modernizare a străzii  CĂPITAN BUŞILĂ, ORAŞ TÎRGU OCNA, constând în asfaltarea străzii, reabilitarea trotuarelor şi amenajarea parcărilor de reşedinţă.

     La finalizarea proiectului toate locurilor de parcare  vor fi marcate corespunzător şi vor fi închiriate proprietarilor de autoturisme conform Hotărârii nr.18 din 26.02.2014 a Consiliului Local al Oraşului Tirgu Ocna.

     Pentru identificarea necesităţilor de parcare, persoanele interesate vor depune cerere până la data  15.06.2017.

     Ulterior se vor  centraliza toate solicitările şi  va fi  organizată  licitaţie publică în condiţiile legii.

     Regulamentul şi cererea tip le accesaţi  pe pagina de internet a  Primăriei oraşului Tirgu Ocna   “ www.tirguocna.ro” – secţiunea “ Acte necesare pentru ” - Urbanism - Inchiriere loc de parcare.

     Informaţii suplimentare pot fi oferite la sediul instituţiei, strada Trandafirilor, nr. 1, telefon 0234/344114 – int. 131, 122,  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

 

Anunt taxe si impozite 2017

ANUNT

                Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX), impozitele si taxele pe proprietate se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

              Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, datorat  pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie 2017, se acorda o bonificatie de 10%.

              Dupa expirarea acestui tremen, se vor percepe majorari de intarziere conform  art.183 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile ulterioare.

             Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

              Pentru anul 2017, Taxa speciala de salubrizare stabilita conform H.C.L. nr.2/26.01.2017 se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente :

-         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

-         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

-         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

-         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie );

              Plata Taxei speciale de salubrizare persoane fizice se poate efectua si anticipat pentru tot anul in curs.

              Relatii suplimentare va pot fi oferite de catre Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite si Compartimentul informarea cetateanului, relatii cu publicul, telefon: 0234/344114 interior 125.

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!