E-mail Print PDF

SERVICIUL  ADMINISTRATIV - INTRETINERE, ILUMINAT PUBLIC, MONITORIZARE  UTILITATI PUBLICE, CENTRALE TERMICE, SEMNALIZARE RUTIERA, LICENTE DE TRASEU SI INREGISTRARE MIJLOACE DE TRANSPORT

Sef Serviciu Dichiseanu Dan
Administrator Machis Maria
Ingrijitor Bejan Zamfirica
Muncitor calificat Amariutei Ionel
Muncitor Radu Iulian
Muncitor Goaga Gigi
Muncitor Avadani Gica
 
COMPARTIMENT MONITORIZARE UTILITATI PUBLICE, SEMNALIZARE RUTIERA, LICENTE TRASEU SI INREGISTRARE MIJLOACE DE TRANSPORT
 Inspector Fratila Gheorghe Marian
Sofer Moraru Alexandru Marian
Sofer Strat-Ilie Dumitru
Sofer Vagnet Alexandru Gabriel
 
  COMPARTIMENT SPATIU LOCATIV, COORDONARE ASOCIATII PROPRIETARI
Administrator Asaftei Maria
Ingrijitor Ardeleanu Mariana