Angajari

Anunt concurs de recrutare functionari publici 07.09.2018

Primãria oraşului Tîrgu Ocna organizeazã CONCURS DE RECRUTARE in data de 7 SEPTEMBRIE 2018, ora 10.00 – proba scrisã, pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a urmãtoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului:

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, CADASTRU – AGRICULTURÃ :

1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ;

1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant ;

BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE – INVESTITII, RELATII INVATAMANT, CULTE, ONG-URI:

1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant ;

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008;

 b) curriculum vitae, modelul comun european;

 c) copia actului de identitate;

 d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

 f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

 i) cazierul judiciar; 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

k) declaratie pe propria raspundere privind activitatea de politie politica

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Concurs de recrutare in data de 07 septembrie 2018

Proces verbal selectie dosare depuse pentru concursul  de recrutare in data de 07 septembrie 2018

Proces verbal afisare rezultate proba scrisa pentru concursul  de recrutare din data de 07 septembrie 2018

Proces verbal afisare rezultate contestatie proba scrisa pentru concursul  de recrutare din data de 07 septembrie 2018

Raportul final al  concursului   de recrutare din data de 07 septembrie 2018

  

Anunt concurs promovare sef birou 22.08.2018

Anunt examen promovare asistent medical si referent 30.07.2018

     Primăria oraşului Tg. Ocna organizează EXAMEN DE PROMOVARE in grad PROFESIONAL imediat superior a urmãtoarelor functii contractuale de execuţie:

     REFERENT tr.II din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului - Compartiment Centrul national de informare si promovare turistica;

     ASISTENT MEDICAL din cadrul Serviciului public de asistenta sociala – Compartiment Parteneriat ONG-uri, programe finantare - asistenta sociala, strategii.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Anunt examene promovare asistent medical si referent 30.07.2018

Proces verbal proba scrisa pentru concursul de  promovare asistent medical si referent 30.07.2018

Raport final al concursului  de  promovare asistent medical si referent 30.07.2018

Anunt examen promovare Consilier clasa I 20.04.2018

În conformitate cu prevederile art.64 alin.2 şi ale art. 65 alin.1 lit din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, r2, respectiv ale art. 21 coroborat cu art.125 alin.2 din Hotãrârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vã comunicãm cã instituţia noastrã organizeazã examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut al urmãtoarei funcţii publice de execuţie: Consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului  turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii şi programe de dezvoltare, autorizare agenţi economici şi transport în regim de taxi- inspecţie comercială .

Pentru mail multe informatii accesati urmatorul link :

Concurs promovare consilier clasa I 20.04.2018

Proces verbal de selectie dosar concurs de  promovare consilier clasa I 20.04.2018

Raport final  concurs de  promovare consilier clasa I 20.04.2018

Anunt promovare Inspector de specialitate Gr. I 16.03.2018

Primăria oraşului Tg. Ocna organizează examen de promovare ȋntr-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior ca urmare a obținerii unei diplome de studii, de către 1 salariat  in cadrul institutiei, respectiv, personal contractual.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link :

Promovare personal contractual 16.03.2018 

Proces verbal proba scrisa promovare personal  contractual 16.03.2018 


 

Anunt examen promovare Inspector de specialitate GR.II 09.03.2018

     Primăria oraşului Tg. Ocna organizează EXAMEN DE PROMOVARE in grad imediat superior a functiei contractuale de execuţie de INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.II din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului - Compartiment Monitorizare utilitati publice, semnalizare rutiera, licente de traseu si inregistrare mijloace de transport.

     Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Examen promovare Inspector de specialitate GR.II 09.03.2018

Proces verbal proba scrisa  Inspector de specialitate GR.II 09.03.2018

 

Anunt concurs de recrutare asistent medical 10.11.2017

ANUNT

     PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU OCNA  anunţă organizarea unui CONCURS DE RECRUTARE  pentru ocuparea unui  POST CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTà DE ASISTENT MEDICAL – perioadã determinatã  in cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA ACORDATA IN UNITATILE DE INVATAMANT

     Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri:

Anunt concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Proces verbal selectie dosare concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Proces verbal rezultate proba scrisa concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Proces verbal rezultate proba interviu concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Raport final  concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

 

 

Anunt examen promovare 04.10.2017

     Primaria orasului Tg.Ocna organizeaza examen de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superioare ca urmare a obtinerii unei diplome de studii, de catre un salariat in cadrul institutiei, respectiv, personal contractual.

     Pentru mai multe informati accesati urmatorul link:

Anunt examen promovare 04.10.2017

Proces verbal proba scrisa  examen promovare 04.10.2017

Proces verbal proba interviu examen promovare 04.10.2017

Raport final  examen promovare 04.10.2017

Anunt concurs recrutare functii contractuale vacante 19.07.2017

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU OCNA  anunţă organizarea unui CONCURS DE RECRUTARE  pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante :

1. În cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA – COMPARTIMENT  PARTENERIAT ONG-URI, PROGRAME FINANŢARE – ASISTENTA SOCIALA, STRATEGII:

      - 1 POST CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DE ASISTENT MEDICAL – perioadã determinatã;

      - 1 POST CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE – perioadã determinatã;

2.   În cadrul COMPARTIMENTULUI CASA DE CULTURÃ :

     - 1  POST CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DE REFERENT GR.I A;

     - 1  POST CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DE REFERENT GR.II;

3. În cadrul COMPARTIMENTULUI ACTIVITÃŢI SPORTIVE, SÃLI DE SPORT, STADION :

     - 1  POST CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE DE ADMINISTRATOR I;

Pentru mai multe infomatii accesati urmatoarele link-uri:

 Concurs recrutare functii contractuale vacante 19.07.2017 

Proces verbal selsctie dosare concurs  recrutare functii contractuale vacante 19.07.2017 

 Proces verbal proba scrisa  concurs  recrutare functii contractuale vacante 19.07.2017 

Proces verbal proba interviu  concurs  recrutare functii contractuale vacante 19.07.2017

Raport final al  concurs  recrutare functii contractuale vacante 19.07.2017  

 


 

Anunt examen promovare 21.07.2017

Primaria orasului Tg.Ocna organizeazã examen  pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut al urmãtoarelor funcţii publice de execuţie:   

Serviciul/Compartimentul

Functia publica

actualã

Functia publica propusa pentru promovare
Serviciul buget - contabilitate Consilier, clasa I, grad profesional asistent – ID POST 409559 Consilier, clasa I, grad profesional principal
Serviciul buget - contabilitate Consilier, clasa I, grad profesional asistent – ID POST 409590 Consilier, clasa I, grad profesional principal
Serviciul administratie publica locala, autoritate tutelara, protectie sociala Inspector, clasa I, grad profesional asistent – ID POST 409575 Inspector, clasa I, grad profesional principal
Serviciul administratie publica locala, autoritate tutelara, protectie sociala Consilier, clasa I, grad profesional asistent – ID POST 425339 Inspector, clasa I, grad profesional asistent
Compartiment juridic, evidenta statistica a activitatilor Consiliului local Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – ID POST 425332 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal
 

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri :

 Anunt examen promovare 21.07.2017

Proces verbal selectie dosare examen promovare 21.07.2017

Proces verbal rezultate proba scrisa  examen promovare 21.07.2017 

Proces verbal rezultate proba interviu  examen promovare 21.07.2017

Rezultat final  interviu  examen promovare 21.07.2017