Angajari

Anunt concurs de recrutare personal contractual 24.04.2019

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU OCNA anunţă organizarea unui CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei functii contractuale vacante din cadrul:

  • BIROULUI TURISM, EVENIMENTE PUBLICE – CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA:

-      INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.II – 1 POST

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte ( art.6 din H.G nr.286/2011):

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;- Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae;

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Concurs de recrutare in data de 24.04.2019

Proces verbal rezultate selectie dosare concurs de recrutare in data de 24.04.2019

Proces verbal rezultate proba scrisa  concurs de recrutare in data de 24.04.2019 

Proces verbal rezultate proba interviu  concurs de recrutare in data de 24.04.2019 

Raport final  concurs de recrutare in data de 24.04.2019 

 

  

 

 

 

Anunt concurs de recrutare functionari publici 20.11.2018

Primãria oraşului Tîrgu Ocna organizeazã CONCURS DE RECRUTARE in data de 20 NOIEMBRIE 2018, ora 10.00 – proba scrisã, pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a urmãtoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului:

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, CADASTRU – AGRICULTURÃ :

1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ;

1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant ;

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008;

 b) curriculum vitae, modelul comun european;

 c) copia actului de identitate;

 d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

 f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

 i) cazierul judiciar; 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

k) declaratie pe propria raspundere privind activitatea de politie politica

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Concurs de recrutare in data de 20 noiembrie 2018 

Proces verbal rezultate selectie dosare concurs de recrutare in data de 20 noiembrie 2018

Proces verbal rezultate proba scrisa  concurs de recrutare in data de 20 noiembrie 2018

Proces verbal rezultate interviu concurs de recrutare in data de 20 noiembrie 2018

Raport final  concurs de recrutare in data de 20 noiembrie 2018

  

Anunt concurs recrutare personal contractual 17 .10.2018

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU OCNA anunţă organizarea unui CONCURS DE RECRUTARE in data de 17 octombrie 2018, ora 10.00 - proba scrisa, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmãtoarelor functii contractuale vacante : 

  • SOFER I - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI - SERVICIUL ADMINISTRATIV INTRETINERE - COMPARTIMENT MONITORIZARE UTILITATI PUBLICE, SEMNALIZARE RUTIERA, LICENTE DE TRASEU SI INREGISTRARE MIJLOACE DE TRANSPORT ( DESERVIRE MICROBUZ SCOLAR);
  • REFERENT TR.II - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI;

             DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE IN MOD OBLIGATORIU:

a)cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;

d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul;

e)adeverintã care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor dupa 1 ianuarie 2011 ;

f)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

i)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Concurs de recrutare in data de 17 octombrie 2018

Proces verbal  afisare selectie dosare pentru concursul de recrutare din  data de 17.10.2018 

Proces verbal  rezultate proba scrisa  pentru concursul de recrutare din  data de 17.10.2018

Proces verbal  rezultate interviu  pentru concursul de recrutare din  data de 17.10.2018

Raport final  concurs de recrutare din  data de 17.10.2018


 

  

 

 

Anunt concurs de recrutare functionari publici 07.09.2018

Primãria oraşului Tîrgu Ocna organizeazã CONCURS DE RECRUTARE in data de 7 SEPTEMBRIE 2018, ora 10.00 – proba scrisã, pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a urmãtoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului:

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, CADASTRU – AGRICULTURÃ :

1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ;

1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant ;

BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE – INVESTITII, RELATII INVATAMANT, CULTE, ONG-URI:

1 post de consilier, clasa I, grad profesional debutant ;

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008;

 b) curriculum vitae, modelul comun european;

 c) copia actului de identitate;

 d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

 f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

 i) cazierul judiciar; 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

k) declaratie pe propria raspundere privind activitatea de politie politica

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Concurs de recrutare in data de 07 septembrie 2018

Proces verbal selectie dosare depuse pentru concursul  de recrutare in data de 07 septembrie 2018

Proces verbal afisare rezultate proba scrisa pentru concursul  de recrutare din data de 07 septembrie 2018

Proces verbal afisare rezultate contestatie proba scrisa pentru concursul  de recrutare din data de 07 septembrie 2018

Raportul final al  concursului   de recrutare din data de 07 septembrie 2018

  

Anunt concurs promovare sef birou 22.08.2018

Anunt examen promovare asistent medical si referent 30.07.2018

     Primăria oraşului Tg. Ocna organizează EXAMEN DE PROMOVARE in grad PROFESIONAL imediat superior a urmãtoarelor functii contractuale de execuţie:

     REFERENT tr.II din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului - Compartiment Centrul national de informare si promovare turistica;

     ASISTENT MEDICAL din cadrul Serviciului public de asistenta sociala – Compartiment Parteneriat ONG-uri, programe finantare - asistenta sociala, strategii.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Anunt examene promovare asistent medical si referent 30.07.2018

Proces verbal proba scrisa pentru concursul de  promovare asistent medical si referent 30.07.2018

Raport final al concursului  de  promovare asistent medical si referent 30.07.2018

Anunt examen promovare Consilier clasa I 20.04.2018

În conformitate cu prevederile art.64 alin.2 şi ale art. 65 alin.1 lit din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, r2, respectiv ale art. 21 coroborat cu art.125 alin.2 din Hotãrârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vã comunicãm cã instituţia noastrã organizeazã examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut al urmãtoarei funcţii publice de execuţie: Consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului  turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii şi programe de dezvoltare, autorizare agenţi economici şi transport în regim de taxi- inspecţie comercială .

Pentru mail multe informatii accesati urmatorul link :

Concurs promovare consilier clasa I 20.04.2018

Proces verbal de selectie dosar concurs de  promovare consilier clasa I 20.04.2018

Raport final  concurs de  promovare consilier clasa I 20.04.2018

Anunt promovare Inspector de specialitate Gr. I 16.03.2018

Primăria oraşului Tg. Ocna organizează examen de promovare ȋntr-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior ca urmare a obținerii unei diplome de studii, de către 1 salariat  in cadrul institutiei, respectiv, personal contractual.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link :

Promovare personal contractual 16.03.2018 

Proces verbal proba scrisa promovare personal  contractual 16.03.2018 


 

Anunt examen promovare Inspector de specialitate GR.II 09.03.2018

     Primăria oraşului Tg. Ocna organizează EXAMEN DE PROMOVARE in grad imediat superior a functiei contractuale de execuţie de INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.II din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului - Compartiment Monitorizare utilitati publice, semnalizare rutiera, licente de traseu si inregistrare mijloace de transport.

     Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Examen promovare Inspector de specialitate GR.II 09.03.2018

Proces verbal proba scrisa  Inspector de specialitate GR.II 09.03.2018

 

Anunt concurs de recrutare asistent medical 10.11.2017

ANUNT

     PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU OCNA  anunţă organizarea unui CONCURS DE RECRUTARE  pentru ocuparea unui  POST CORESPUNZATOR FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTà DE ASISTENT MEDICAL – perioadã determinatã  in cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA ACORDATA IN UNITATILE DE INVATAMANT

     Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri:

Anunt concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Proces verbal selectie dosare concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Proces verbal rezultate proba scrisa concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Proces verbal rezultate proba interviu concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017

Raport final  concurs recrutare asistent medical perioada determinata 10.11.2017